Политика за поверителност

В настоящата политика за поверителност (наричана по-долу „Политика за поверителност“) се обяснява как Billit събира и обработва Вашите лични данни, когато използвате уебсайта на Billit, достъпен на адрес www.billit.be (наричан по-долу „Уебсайт“) и услугите, предлагани на този Уебсайт (наричани по-долу „Услуги“).

Ние използваме „бисквитки“ и сравними технологии с цел научаване и предоставяне на отговор на Вашето използване на Уебсайта. Вследствие на това събираме и обработваме отнасяща се до Вас лична информация. За да научите повече за това, моля, прегледайте нашата Политика за използване на „бисквитки“

От 25 май 2018 г. ще виждате известие във Вашия профил относно СОЛД на Billit. В Споразумението за обработване на лични данни (СОЛД) (или изписвано с малка буква като „споразумение за обработване на лични данни“) се обяснява всичко относно Вашите лични данни в Billit: какво правим с тях, какви права имате, какви мерки за сигурност предприемаме и т.н. С цел спазване на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), всеки администратор на данни (в този случай Вие) трябва да има сключено СОЛД със съответното лице, обработващо неговите/нейните данни (в този случай Billit). Следователно с приемането на нашето СОЛД Вие сте една стъпка по-близо до пълното спазване на ОРЗД.

1. Общи положения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЯСНЕНИЕ

1.1. Billit BVBA, Oktrooiplein 1 bus 302, 9000 Ghent, Белгия, регистрирано в базата данни на търговските дружества Crossroads Bank of Enterprises под номер 0563.846.944 (наричано по-долу „Billit“, „ние“, „нас“) събира и обработва отнасяща се до Вас лична информация. Можете да се свържете с нас на адрес: dpo@billit.be.

Това юридическо лице е отговорно за обработването на Вашата лична информация съгласно настоящата Политика за поверителност.

1.2. Всеки термин, който е изписан с главна буква, трябва да се разбира в съответствие с определенията, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност. Когато е необходимо с оглед на контекста, думите в единствено число се разбират като включващи и тяхната форма в множествено число и обратното.

За да сме сигурни, че разбираме настоящия текст по един и същи начин, изключително важно е да тълкуваме определени термини по един и същи начин.

1.3. Когато се прави препратка към конкретно законодателство и свързаните с него мерки за прилагане, за съответната препратка се приема, че включва всяко бъдещо изменение, замяна или отмяна на съответното законодателство и мерки.

Законодателството търпи периодични изменения, затова искаме да гарантираме, че настоящата Политика за поверителност продължава да е в съответствие с тези изменения. 

1.4. Billit си запазва правото да изменя, допълва или заменя периодично клаузите на настоящата Политика за поверителност. Ще бъдете уведомявани за горепосочените изменения, допълнения или замени чрез нашия Уебсайт. Ако не сте съгласни с тези изменения, допълнения или замени, моля, изпратете писмо по електронната поща на имейл адреса, посочен в чл. 1.1. 

Ако не получим съобщение от Вас в срок от 3 (три) работни дни, след като сте били уведомени за измененията, допълненията или замените чрез Уебсайта, тогава се счита, че сте приели всички изменения, допълнения или замени.

Измененията в законодателството или промените на пазарните условия могат да доведат до изменения и на настоящата Политика за поверителност, за да се запази нейната точност. 

В такъв случай можете да проверите съответните изменения и, ако е възможно, да ги приемете.

2. КАТЕГОРИИ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ОБРАБОТВАМЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЯСНЕНИЕ

2.1. Когато се регистрирате като потребител на Уебсайта или използвате Уебсайта и/или Услугите на него, ние получаваме отнасяща се до Вас информация. Личната информация, която можем да събираме и обработваме, включва:

 • Техническа информация, свързана с браузъра и устройството, което използвате, включително IP адрес, вид браузър, кои компоненти на Уебсайта сте посетили и уебстраницата, която Ви е насочила към Уебсайта.

По-долу обясняваме каква лична информация обработваме, когато използвате Уебсайта.

2.2. Когато създавате профил на Уебсайта, ние събираме: 

 • Информация за самоличност: собствено и фамилно име, наименование на фирма, дата на раждане и пол.
 • Данни за профила: потребителско име и данни за вход. 
 • Данни за контакт: личен адрес, фирмен адрес, имейл адрес и телефонен номер. Тази информация включва кореспонденцията със и произтичаща от Billit, както и Вашите предпочитания за комуникация.
 • Финансови данни: номер на банкова сметка, начин на плащане.
 • Данни за географско местоположение: когато използвате мобилно устройство. 

Тук обясняваме какви данни обработваме, когато създавате профил на Уебсайта. 

2.3. Когато ни предоставяте своята визитна картичка или се свързвате с нас по друг начин на събитие, на което присъстваме, може да обработваме следните данни: 

 • Общата информация за самоличност, посочена на визитната Ви картичка, като, но не само, Вашето име, Вашия имейл адрес, Вашия адрес за кореспонденция, Вашия телефонен номер, фирмата, в която работите и Вашата длъжност;
 • Вашата снимка.

Тук обясняваме какви данни обработваме, когато се ангажирате активно с нас на събития.

2.4. Платформата Billit никога няма поиска от Вас да предоставяте чувствителна лична информация. Въпреки това фактурите, обработвани чрез платформата, може да съдържат чувствителна лична информация. За прилагането на настоящата клауза под „чувствителна лична информация“ се разбира: 

 • Лична информация, отнасяща се до Вашата раса или етнически произход;
 • Политически възгледи;
 • Религиозни или морални убеждения;
 • Членство в синдикални организации;
 • Генетични или биометрични данни;
 • Здравни данни;
 • Данни, отнасящи се до сексуалното поведение или сексуалната ориентация на дадено лице.

Тук обясняваме, че Billit никога няма да поиска да предоставяте чувствителна лична информация. Можете обаче да предоставяте чувствителна лична информация чрез фактурите, обработвани от Billit. 

3.Целите, за които обработваме тази информация и правното основание за това

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЯСНЕНИЕ

3.1. Billit обработва Вашата лична информация, за да Ви регистрира и да Ви предостави достъп до Уебсайта и Услугите. 

Трябва да обработваме тази информация, за да можем да изпълним сключеното споразумение помежду ни.

Трябва да обработваме множество лични данни, за да предлагаме нашия Уебсайт и Услуги.

3.2. Когато предоставяте чувствителна лична информация съгласно чл. 2.4, това автоматично означава, че се съгласявате с обработването на тази лична информация. 

Изискваме изричното съгласие на съответната страна за това. Ако се обработват лични данни на дете под 13-годишна възраст, тогава законният представител на детето трябва да даде съгласие за това.

В случай че дадена фактура съдържа чувствителна лична информация. В този случай се приема, че е дадено съгласие за обработването на тази информация.

3.3. Billit може да обработва информацията, посочена в чл. 2.2 и 2.4, с цел комуникация относно търговски съобщения. 

Изискваме Вашето съгласие за такава комуникация. Можете да оттеглите съгласието си за такава комуникация по всяко време.  Съгласявайки се с обработването на Вашата лична информация за търговски цели, Вие давате съгласието си тази лична информация да бъде обработвана, както е посочено в настоящата Политика за поверителност.

 

Ще се радваме да Ви информираме за актуални новини и нови разработки. 

3.4. Billit може да обработва Вашата лична информация, за да спази законовите си задължения, както и да отговори на всяко валидно искане за предоставяне на информация от властите, съдебните органи, полицията и други компетентни държавни органи. 

Това обработване на лична информация е необходимо за спазване на нашите законови задължения.

При определени обстоятелства сме законово задължени да обработваме конкретна лична информация.

3.5. Billit може да обработва Вашите лични данни, за да извършва статистически анализи, да провежда проучвания, да подобрява Уебсайта, Услугите и други услуги, както и да разработва нови услуги. 

Това обработване на лична информация е необходимо, за да защитим нашите собствени законни интереси. Горепосочените интереси включват способността, от една страна, да продължим да предлагаме висококачествено обслужване, а от друга страна, да разработваме нови продукти и услуги.

Можем да обработваме лична информация за целите на научни изследвания, за да развиваме нашите Услуги.

3.6. Billit може да обработва Вашата лична информация, за да информира трета страна в рамките на потенциално сливане, придобиване, разделяне или подобна операция. 

Тази информация трябва да бъде обработвана, за да защитим собствените си законни интереси. Горепосочените интереси са фирмени и търговски интереси.

Обяснението на тази клауза се съдържа в нейната формулировка.

3.7. Billit може да обработва Вашата лична информация, за да защити собствените си законни интереси или тези на трета страна, ако използването на Уебсайта и Услугите от Ваша страна представлява една от следните злоупотреби: (а) нарушение на приложимото законодателство и общите условия или на правата на трети страни; (б) заплаха за сигурността на Уебсайта и Услугите или основната инфраструктура, системи и услуги, като например, но не само, вируси, зловреден софтуер, шпионски софтуер или други форми или зловреден софтуерен код; (в) израз на омраза, дискриминация, расизъм, клевета, обиди или друг израз, който трябва да се тълкува като увреждащ, обиден или незаконен по какъвто и да е начин.

Можем да обработваме лична информация, за да защитим законните си интереси в случай на злоупотреба с Уебсайта или Услугите.

4.Местоположение и предаване на данни

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЯСНЕНИЕ

4.1. Billit споделя Вашата лична информация само със следните категории получатели: 

 • Подизпълнители и партньори на Billit, с които имаме сключено споразумение и които ни сътрудничат да осигуряваме достъп до Уебсайта и свързаните с него Услуги, като доставчици на ИТ услуги и доставчици на финансови услуги; 
 • Трети страни, с които участваме в преговори в рамките на сливания, придобивания и подобни операции.

За да предоставяме нашите Услуги, е необходимо предоставянето на конкретна лична информация на други страни.

4.2. Billit няма да предава Вашите лични данни на трети страни без Вашето съгласие. Когато използвате нашите канали в социалните медии, това се основава на разбирането, че нашите доставчици на социални медии обработват Вашите лични данни. Можете да намерите допълнителна информация за това как тези страни обработват Вашата лична информация в съответните им политики за поверителност. 

Ние не предаваме Вашата лична информация на трети страни, освен ако не дадете съгласието си за това или ако тези данни не са анонимизирани. Когато комуникирате с нас чрез Facebook, това се основава на разбирането, че Facebook също ще обработва Вашата лична информация.

4.3.  Billit предава Вашите лични данни на страни, намиращи се извън Европейското икономическо пространство, само при едно от следните условия:

1. Ако според Европейската комисия държавата на местоназначение осигурява адекватно ниво на защита;
2. Държавата на местоназначение сама по себе си не предлага адекватно ниво на защита, но Billit сключва необходимите договорни споразумения с въпросната страна, като взема предвид стандартните клаузи, наложени от Органа за защита на данните в Белгия.

Обяснението на тази клауза се съдържа в нейната формулировка. 

5. Гаранции за качество

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЯСНЕНИЕ

5.1. Billit прави всичко възможно, за да обработва само личната информация, която е необходима за постигане на целите, изброени в чл. 3.

Няма да обработваме повече лична информация, отколкото е необходимо за посочените цели.

5.2. Вашата лична информация ще бъде обработвана само за срока, необходим за постигане на целите, изброени в чл. 3. Непосредствено след изтичане на този срок Billit ще деидентифицира Вашата лична информация, освен ако: 

 • Billit или друга трета страна има интерес да поддържа Вашите лични данни във формат, позволяващ Вашето идентифициране, като този интерес има предимство пред Вашите основни права; 
 • Законово или нормативно задължение или съдебна или административна заповед не позволява на Billit да изтрие Вашата лична информация.

Тук обясняваме за какъв срок съхраняваме Вашата лична информация във формат, позволяващ Вашето идентифициране.

5.3. Billit ще предприеме подходящи технически и организационни мерки, за да защити Вашата лична информация от непозволен достъп, кражба и случайна загуба, непреднамерена промяна или унищожаване. Достъпът до Вашата лична информация ще бъде ограничен до служителите на Billit и назначените от нас доставчици на услуги, които ефективно изискват достъп до тази информация за постигане на целите, изброени в чл. 3. Всички служители, които имат достъп до Вашата лична информация, са обвързани със споразумение за поверителност. Трябва обаче да разберете, че сигурността на данните предполага задължение да полагаме всички възможни усилия и че не сме в състояние да гарантираме напълно сигурността на данните.

Ние се ангажираме да съхраняваме Вашите лични данни по сигурен начин.

6. Вашите права

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЯСНЕНИЕ

6.1. Имате право да поискате достъп до цялата лична информация, която обработва Billit след Вашето използване на Уебсайта и Услугите. Billit си запазва правото да начислява административни такси за многократни последователни искания за достъп, които очевидно са изпратени с цел да причинят затруднения или вреди на Billit.

В тази клауза обясняваме с какви права разполагате по отношение на обработването на Вашите лични данни. Обяснението на тези права се съдържа в тяхната формулировка.

6.2. Имате право да поискате безплатно коригиране на всяка неправилна лична информация. Ако бъде подадено искане за корекция, то трябва да бъде придружено от доказателство за лошото качество на данните, за които е подадено искането за корекция.

6.3. Имате право да оттеглите съгласието, дадено съгласно чл. 3.3, по всяко време. 

6.4. Имате право да поискате Вашата лична информация да бъде изтрита, ако повече не е необходима с оглед на целите, посочени в чл. 3. Искането за изтриване на информацията обаче се преценява спрямо: 

 • Законен интерес на Billit или друга трета страна да поддържа Вашата лична информация във формат, позволяващ Вашето идентифициране, като този интерес има предимство пред Вашите основни права;
 • Законово или нормативно задължение или съдебна или административна заповед, която не позволява на Billit да изтрие Вашата лична информация. 

Вместо да поискате изтриване на Вашата лична информация, можете също да поискате Billit да ограничи обработването на Вашата лична информация, ако (a) оспорвате коректността на тази информация, (б) обработването е незаконно или (в) данните вече не са необходими за целите, изброени в чл. 3, но са Ви необходими, за да се защитите в съдебно производство.

6.5. Имате право на възражение срещу обработването на лична информация в случаите, изброени в чл. 3.4, 3.5 и 3.6, ако сте в състояние да докажете, че Вашите конкретни условия обуславят такова възражение. Ако планираното обработване на лична информация обаче се квалифицира като директен маркетинг, имате право да възразите срещу такова обработване без начисляване на такси или без необходимост от обосновка.

6.6. Имате право да получите цялата лична информация, която сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

6.7. Ако искате да подадете искане за упражняване на едно или повече от горепосочените права, винаги винаги да отправите такова искане директно до Billit, като изпратите писмо по електронната поща на адрес: dpo@billit.be. 

Писмото по електронната поща, което изпращате за упражняване на Вашите права, няма да се тълкува като съгласие за обработване на личните Ви данни извън изискванията за обработване на Вашето искане. 

Във всяко искане трябва да бъде ясно посочено кое право искате да упражните и основанията за това, ако това се изисква съгласно чл. 6.1 до 6.5. За да избегнем измами и да предотвратим неразрешено предаване на данни на трети лица, ние си запазваме правото да удостоверим самоличността Ви чрез допълнителни въпроси или данни или да се свържем с Вас, ако е необходимо.

Веднага след като получим Вашето искане, ние ще потвърдим получаването му при първа възможност. Ако това искане се окаже валидно, ние ще го изпълним възможно най-скоро в срок от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на съответното искане. 

Ако имате оплакване относно това как Billit обработва Вашата лична информация, винаги можете да се свържете с нас на имейл адреса, посочен в настоящата клауза. Ако не сте доволни от нашия отговор, тогава можете да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните, т.е. до белгийския орган за защита на данните. За допълнителна информация, моля, вижте: https://www.dataprotectionauthority.be.